Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn GDCD

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Theo tài liệu Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn GDCD – THPT và THCS năm 2008, Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp THPT

Lớp 10

+ Bài 2 : Thế giới vật chất tồn tại khách quan (phần 2.c. Con người có thể nhận thức, cải tạo thế giới khách quan); + Bài 6 : Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng (phần 1.a. Phủ định siêu hình); + Bài 8 : Tồn tại xã hội và ý thức xã hội (phần 1. Tồn tại xã hội và phần 3.b. Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội); + Bài 10 : Quan niệm về đạo đức (phần 1. Quan niệm về đạo đức); + Bài 15 : Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường và phần 2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số).

Lớp 11

+ Bài 1 : Công dân với sự phát triển kinh tế (phần 3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội); + Bài 4 : Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 3.b. Mặt hạn chế của cạnh tranh); + Bài 11 : Chính sách dân số và giải quyết việc làm (phần 1.a. Tình hình dân số nước ta); + Bài 12 : Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường (tích hợp toàn bài).

Lớp 12

+ Bài 2 : Thực hiện pháp luật (phần 1.b. Các hình thức thực hiện pháp luật; phần 2.a. Vi phạm pháp luật và 2.c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý); + Bài 7 : Công dân với các quyền dân chủ (phần 3.b. Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo); + Bài 9 : Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1. vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước và 2.d. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường); + Bài 10 : Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại (phần 1. Vai trò của pháp luật đối với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại và 3.c. Việt Nam với các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế).

Cấp THCS

Lớp 6

+ Bài 1 : Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể (phần a); + Bài 3 : Tiết kiệm (phần a); + Bài 7 : Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên (tích hợp toàn bài); + Bài 10 : Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động XH (phần c);

Lớp 7

+ Bài 9 : Xây dựng gia đình văn hoá (phần d); + Bài 14 : Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (tích hợp toàn bài); + Bài 15 : Bảo vệ di sản văn hoá (phần b và c);

Lớp 8

+ Bài 3 : Tôn trọng người khác (phần 2); + Bài 7 : Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội (phần 1 và 2); + Bài 9 : Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư (phần 2 và 4); + Bài 15 : Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại (tích hợp toàn bài); + Bài 17 : Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng (phần 1 và 2);

Lớp 9

+ Bài 6 : Hợp tác cùng phát triển (phần 2); + Bài 18 : Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật (phần 1 và 4).