Tìm hiểu về Môn học Giáo dục công dân

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Môn học Giáo Dục Công Dân

Giáo dục công dân là môn học chính thức theo khung chương trình của Bộ Giáo dục&Đào tạo Việt Nam, bắt đầu từ lớp 6 (THCS) cho đến hết lớp 12 (THPT). Giáo dục công dân được xem là môn nâng cao và mở rộng của môn học Đạo đức đã được giảng dạy tại cấp tiểu học.

Mục đích giảng dạy môn Giáo Dục Công Dân

Chương trình môn GDCD hiện hành nhằm giúp học sinh có hiểu biết về giá trị đạo đức, các quy định pháp luật căn bản, lối sống của người Việt Nam, hiểu trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, biết vận dụng kiến thức đã học để đánh giá các hiện tượng, sự kiện, các vấn đề xảy ra trong thực tiễn phù hợp với lứa tuổi, lựa chọn hành vi ứng xử phù hợp với các giá trị xã hội, biết bảo vệ cái đúng, cái đẹp, phê phán sự sai trái, hiện tượng tiêu cực trong đời sống.