Một số lưu ý về cách viết bài

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  1. Xác định rõ MỤC ĐÍCH của bài trước khi viết
  2. Không bỏ khoảng trống đầu hàng
  3. Không viết hoa toàn bộ các chữ cho tiêu đề, ví dụ: MÔI TRƯỜNG
  4. Đoạn văn nên giới hạn từ 6-8 dòng
  5. Lưu tên của hình ảnh, không nên bỏ dấu
  6. Nên sử dụng thống nhất cách soạn bài (sử dụng bộ soạn thảo phong phú/ không)
  7. Nên đăng nhập trước khi viết bài
  8. nếu quên dòng lệnh thì nên mở một bài có định dạng tương tự để copy code