Bản Đồ

Từ FOSS Vietnam - Giáo Dục Môi Trường
Phiên bản vào lúc 04:55, ngày 16 tháng 7 năm 2011 của WikiAdmin (Thảo luận | đóng góp) (News đổi thành Bản Đồ)

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

<googlemap version="0.9" lat="9.290022" lon="105.726156" zoom="14" width="700" height="450" scale="yes" overview="yes"> 9.283333, 105.716667, Bac Lieu, Bac Liêu Bac Lieu, Bac Liêu Bac Lieu, Bac Liêu 9.429503, 105.83293 9.323479, 105.755596 </googlemap>